Okolica

Lasy Młochowskie

Lasy położone na południowy zachód od Warszawy, na zachód od Lasów Sekocińskich. Na terenie kompleksu leśnego zlokalizowane są dwa rezerwaty przyrody: Młochowski Grąd i Młochowski Łęg. Występują tu liczne starodrzewia, siedliska grądu, dąbrowy, lasu mieszanego, boru i inne. Rezerwat Młochowski Łęg chroni fragment doliny Utraty z licznymi siedliskami podmokłymi.

TRASY TURYSTYCZNE

Rezerwat przyrody Młochowski Grąd

Rezerwat przyrody  znajdujący się na terenie gminy Nadarzyn w województwie mazowieckim. Cel ochrony (według tablicy informacyjnej) – zachowanie fragmentów naturalnych zbiorowisk leśnych z zespołami grądu wysokiego i boru mieszanego kontynentalnego. Rosnące tutaj drzewostany dębowo-sosnowe i dębowe liczą sobie 180 lat. W dolnym piętrze rośnie grab i dąb, a w poszyciu dominuje kruszyna pospolita. W 2003 roku została tu zaaklimatyzowana grupa danieli.

Skrajem rezerwatu przebiega szlak turystyczny:

  • szlak turystyczny zielony Żelechów – rez. Młochowski Łęg – rez. Młochowski Grąd – Młochów

Rezerwat przyrody Młochowski Łęg

Rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Nadarzyn w województwie mazowieckim. Cel ochrony (według tablicy informacyjnej) – zachowanie lasu łęgowego jesionowo-olszowego oraz fragmentów lasu grądowego w dolinie rzeki Utraty. Dolinę rzeki Utraty porasta drzewostan olszowy ze sporadycznie występującymi jesionem i świerkiem.

Przez rezerwat przebiega szlak turystyczny:

  • Szlak turystyczny zielony Żelechów – rez. Młochowski Łęg – rez. Młochowski Grąd – Młochów

Rezerwat przyrody Skulski Las

Rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Żabia Wola w województwie mazowieckim. dokument powołujący – M.P. z 1984 r. Nr 17, poz. 125 cel ochrony (według tablicy informacyjnej) – zachowanie lasów liściastych: grądu, łęgu i olsu z licznymi drzewami pomnikowymi oraz wyspowym stanowiskiem buka poza granicą zasięgu. Przez rezerwat przebiega szlak turystyczny:

  • Szlak turystyczny zielony Skuły/Bartoszówka – rez. Skulski Las – Żelechów

W warstwie podszytu występują tu:

  • czeremcha pospolita
  • porzeczka czarna i czerwona
  • trzmielina pospolita
  • jarząb pospolity
  • bez czarny
  • kruszyna pospolita
  • W 2002 wpuszczono do rezerwatu rodzinę bobrów liczącą 7 sztuk.